Warning: Creating default object from empty value in /home/goltocom/public_html/langesz.hu/admin/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
A Lángész projekt » Lángész

A Lángész projekt

LÁNGÉSZ projekt – a Társadalmi Megújulás Operatív Program nyertese

 

A LÁNGÉSZ projekt egy azon programok közül, amelyek a TÁMOP pályázatok „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja” címmel meghirdetett részprogramra sikeresen pályáztak. A TÁMOP -4.2.3-08/1/KMR-2008-0006 “Immerzív kommunikációs csatornák a természettudományos ismeretterjesztés szolgálatában” projekt lényege, hogy az azt megvalósító tudósok, oktatási szakemberek és a tudománykommunikáció terén ismert szakértők közösen dolgoznak ki és indítanak el olyan oktatási és ismeretterjesztő programokat, amelyek elősegítik a természettudományos pályát választók számarányának növekedését.  A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap tárfinanszírozásával valósul meg.

 

A LÁNGÉSZ projekt sikeres megvalósítása során, alig két év leforgása alatt, több mint 80 rendezvény valósul meg, több száz oldalnyi nyomtatott kiadvány jelenik meg, több önálló internetes oldal indul, több órányi szerkesztett mozgóképes tartalom készül. Mintegy kétszáz tudós kínál izgalmas programokat több mint ezer középiskolásnak, háromszáz óvodás ismerkedik játékosan a tudománnyal, televíziónézők és internethasználók százezrei láthatják a tudomány és a fiatalok találkozásainak érdekes eseményeit.

LÁNGÉSZ projekt – a partnerek adta szakértelem

 

„Immerzív kommunikációs csatornák a természettudományos ismeretterjesztés szolgálatában” – ez a hivatalos címe annak a nyertes pályázatnak, amely célja a természettudományos képzés, és annak kapcsán a tudomány népszerűsítése. A nyertes konzorcium résztvevői: a Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb kutatóközpontja, az MTA Kémiai Kutatóközpont, amelynek neves szakemberei  garantálják a tudományos hitelességet. A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) a hazai fiatal kutatók kiválóságait tömöríti, akik a programban személyes példájukkal járulnak hozzá a népszerűsítéshez. Mindezt összefogja, koordinálja és nem utolsó sorban hírét viszi majd a Tudástársadalom Alapítvány (TTA), amelynek tagjai, munkatársai maguk is tudósok vagy kommunikációs szakemberek. A projekt célja tehát az, hogy a megvalósuló programokon, kiadványokon és médiatermékeken keresztül a szélesebb közönség számára is világossá váljék, hogy a természettudományos ismeretek átadása, a fiatalok ezirányú pályaorientációja fontos és sikerre esélyes küldetés.

MTA Kémiai Kutatóközpont – tudósok a tudomány népszerűsítéséért

A Kutatóközpont szakemberei biztosítják, hogy a létrehozott kommunikációs csatornákon szakmailag megbízható, naprakész tudományos információk jutnak el a tudományos eredményekre fogékony fiatalokhoz. A programok egy részét maguk a kutatóintézet tudományos munkatársai vezetik, de aktívan részt vesznek a partnerek által szervezett mindegyik eseményen.

 

Az MTA Kémiai Kutatóközpont – a hasznos és érdekes kémia, az izgalmas természettudomány vezető tudományos intézménye

 

A főpályázó, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpontja (MTA KK), a legnagyobb hazai kutatóhely a kémia területén, egyben az MTA legnagyobb kutatóintézete. A kutatásban betöltött szerepét érzékelteti, hogy az Európai Közösségtől elnyerte a Center of Excellence címet. A Kutatóközpont tradicionálisan jó kapcsolatokat ápol a hazai felsőoktatási intézményekkel. Az együttműködések mind a kutatásokra, mind az oktatásban való részvételre kiterjednek. Évente mintegy 10 PhD-hallgató kezdi munkáját ösztöndíjasként a Kutatóközpontban, akik egyidejűleg valamelyik egyetem doktori iskolájának tagjai is. Az MTA KK munkatársai közül 60 kutató oktat rendszeresen valamelyik egyetemen.

A természettudományokban megfigyelhető nemzetközi trendek azt mutatják, hogy erősödik a kémia integráló szerepe. E diszciplína ismeretanyaga egyre inkább nélkülözhetetlenné válik: módszerei alkalmazhatóak az élettudományok, a nanotudományok, a felületkutatások, az anyagtudományok, az új, funkcionális anyagok létrehozása és a környezettudományok területén. Korunkban a természettudományi kutatási területek egyre erősebben hatnak egymásra, egyre fontosabbak az olyan, projektszemléletű munkák, amelyek több szakterület ismereteinek és módszereinek összehangolását igénylik.

Az MTA Kémiai Kutatóközpontjában az elmúlt évek során több korszerű kutatási területen indultak új kutatási témák (pl. szupramolekuláris kémia; különleges tulajdonságú, speciális szerkezetű anyagok előállítása; a molekuláris önszerveződés vizsgálata; a biológiai jelátvivő mechanizmusok tanulmányozása; kombinatorikus kémia; határfelületek vizsgálata; glikopeptidek kutatása; szabad gyökök élettani szerepe; nagy-műszeres diagnosztikai eljárások, felületspektroszkópiai vizsgálatok).

Az MTA KK elkötelezetten vallja: a hazai kutatóközpontoknak magától értetődő érdeke, hogy a természettudományos képzés népszerűvé váljon, hiszen a nemzetközi kutatások, tudományos eredmények számának növekedése – a finanszírozhatóság mellett – elsősorban az abban tevékenyen résztvevő fiatal kutatókon, a jövő tudósainak aktív jelenlétén múlik.

Pro Scientia Aranyérmesek Társaság – a legjobbak a legjobb példák

Ahhoz, hogy a természettudományos pályát népszerűsítő programok valóban sikeresek legyenek, olyan fiatalokat kell követendő példaként megmutatni, akik középiskolai és felsőfokú tanulmányaik során maguk is megtapasztalhatták, hogy a tehetség gondozása, a tudás megszerzésére irányuló erőfeszítések nem maradnak siker nélkül. A pályázó konzorcium tagjaként a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága olyan közreműködőket közvetít a LÁNGÉSZ projekt megvalósításához, akik a programokon, eseményeken a maguk példáján keresztül, szakterületük egy-egy érdekességének prezentálásával népszerűsítik majd a természettudományos ismereteket, elsősorban a kémia, a biológia és a fizika határterületeinek érdekességeit tematizálva a befogadó közönségnek. A példaadást segíti, hogy a PSAT a projekt keretében megújítja az aranyérmek odaítélésének, átadásának módját, amivel hozzájárul a tudományos pálya választásának népszerűsítéséhez.

Pro Scientia Aranyérmesek Társasága – aranyat érő tehetségek

A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás egyik legjelentősebb és nagy hagyományokkal rendelkező formája a tudományos diákköri tevékenység. A diákkörökből kikerülő legtehetségesebbek a Pro Scientia aranyérmesek. Az aranyérmesek körültekintő, többlépcsős odaítélési eljárás során, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való eredményes szereplésük, kimagasló tudományos teljesítményük és a teljes hallgatói életpályájuk mérlegelése alapján kapják e kitüntetést az Országos Tudományos Diákköri Tanácstól (OTDT). A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) tehát az azonos nevű érem tulajdonosait  egyesíti. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által alapított Pro Scientia Aranyérmet 1989 óta kétévente 45–48 magyar fiatal kutató kapja meg, akik egyetemi pályafutásuk során tudományos munkájukkal kiemelkedőt alkottak. Jelenleg 471-en rendelkeznek éremmel. A Társaság célja az, hogy elősegítse az aranyérmesek és más fiatal magyar tudósok szakmai kibontakozását, és képviselje érdekeiket. A Társaság fő tevékenysége a kétévente megrendezendő Konferencia megszervezése, ahol az aranyérmesek egymás számára tartanak előadásokat – jellemzően olyan témákról, amelyek más tudományágak művelői számára is érdekesek lehetnek.

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága az OTDT közreműködésével a Lángész projekt keretein belül azt a törekvését kívánja erősíteni, hogy a kitüntetett fiatal kutatóik eredményeik bemutatásával hozzájáruljanak a tudomány eredményeinek népszerűsítéséhez. A programokon való részvételük elősegíti a díj és az ahhoz kapcsolódó tevékenységük megújítási folyamatait is.

Tudástársadalom Alapítvány – módszertan és népszerűsítés, tudomány és kommunikáció

A tudomány társadalmi jelenlétének, elfogadtatásának és támogatottságának sikere jórészt azon múlik, hogy a kutatók mennyire készek és képesek párbeszédre a civil társadalom szereplőivel, hogyan jelenítik meg a nyilvánosság fórumain a kutatás-fejlesztés eredményeit, kérdéseit és vitáit. A tudomány kommunikálása és menedzselése egyaránt professzionális tevékenységet kíván meg, amihez a szaktudományos gyakorlaton túli ismeretek és készségek is szükségesek. A tudományos eredmények publikálása, a laikus közönség elérése sajátos kommunikációs feladat. Folyamatos egyensúlyozást igényel a tudomány tudományos korrektséggel történő tálalása és a laikus közönség számára is érthető, emészthető feldolgozása között. A Tudástársadalom Alapítvány (TTA) a Lángész projekt résztvevőjeként azon munkálkodik, hogy a tudósok, a tudományos eredmények megismertetéséhez megtalálja a professzionális, ugyanakkor hatékony módszereket. Munkatársainak pedagógiai és módszertani jártassága révén olyan új formák kifejlesztése is a célja, amelyek a természettudományos érdeklődés felkeltésére irányulnak.

A Tudástársadalom Alapítvány (TTA) 2002-ben azzal a céllal jött létre, hogy ebben teljes körű segítséget nyújtson a hazai kutatóknak és tudósoknak, valamint elősegítse a tudományos eredmények népszerűsítését, illetve a társadalom számára történő közvetítését. Az Alapítvány az elmúlt évek alatt sikeresen valósított meg olyan programokat, amelyek során kutatók részesülhettek kommunikációs képzésben, valamint számos média-produktummal is segítették a tudományos eredmények publikálását. A Tudástársadalom Alapítvány a Lángész projekt részeként újszerű programokat szervez, amelyeken lehetőséget biztosítanak a tudományos pálya népszerűsítésére, és a program egészének kommunikációs partnereként azon munkálkodik, hogy az abban létrehozott eredményeket a legszélesebb körben megismertesse.

 

LÁNGÉSZ projekt – a fogékony célcsoportok

 

A kisgyermekek, óvodások természet iránti ösztönös kíváncsiságára, a természettudományos jelenségek játékos formában történő megismerése iránti érdeklődésére bizton lehet számítani, és a középiskolás diákok többsége is fogékony az emberközeli tudományos eredmények, cikkek, elektronikus oldalak iránt. A fiatalok hatékony és korszerű oktatása, nevelése iránt elhivatott óvodapedagógusok és középiskolai tanárok a tehetségek gondozása és saját munkájuk színesebbé tétele érdekében működnek együtt a program indítóival.  Ezt azért is látják szükségesnek, mert a legújabb módszereket a tanórák keretében a tanárok többsége a szűk időkeret és a nagy tananyag miatt nem látja alkalmazhatónak. Emellett a forgalomban lévő tankönyvek egy része sem tükröz modern módszertani szemléletet, illetve nem tartalmazza a legújabb tudományos eredményeket. A hazai média kínálatán végigtekintve pedig egyértelmű, hogy a laikus közönség csak nehezen jut hozzá a tudomány legfrissebb eredményeinek közérthető ismereteihez.

A LÁNGÉSZ egy olyan kezdeményezés, amely során a tudományos eredményeket az azokat megjeleníteni tudó, hiteles szakemberek tolmácsolják a célközönség számára is érthető és elérhető kommunikációs csatornákon keresztül juttatva el a tudomány információit.

 

 

A LÁNGÉSZ – programok

 

Tudomány Cseppek – tudósok és tudomány az óvodában

 

A LÁNGÉSZ projekt keretein belül újszerű módszertani kezdeményezés indul útjára. Tizenöt budapesti és főváros környéki óvodában, az intézetek óvodapedagógusainak bevonásával olyan tudásátadási óvodai programokat szervezünk, amelyek keretében tudósok is részesei lesznek a tudományos témákat feldolgozó óvodai fejlesztési projekteknek. Az irányított foglalkozás keretein belül, a gyerekek számára érthető módon ismertetnek meg egy-egy tudományos jelenséget, a gyermekkori természetes kíváncsiságra alapozva mindezt.

Az óvodai program sikere érdekében a LÁNGÉSZ a hazai óvodapedagógia sikeres és elismert szakembereit vonták be a munkába. A projekt ezen elemének nem titkolt célja, hogy a kezdeti lépések után egy országos méretű, az óvodás korú gyermekek természettudományos ismeretanyagának bővítését szolgáló módszertani program valósuljon meg.

 

Középiskolai TudományNapok – orientáló események a középiskolákban

 

A LÁNGÉSZ projekt során huszonöt középiskolában fiatal kutatók, tudósok előadásai, interaktív kísérletei és médiaprogramok viszik közelebb a természettudomány eredményeit és a kutató pálya lehetőségeit a fiatalokhoz. Célunk, hogy személyes példákon keresztül mutassuk meg a középiskolásoknak, hogy a kémia, biológia, műszaki ismeretek vagy a matematika tudománya jó alap egy tartalmas és sikeres pálya megalapozásához. A középiskolások számára olyan versenyek is indulnak, ahol a maguk módján, a számukra elérhető információ-technológiai eszközökkel készíthetnek tudományos tartalmakat, amelyeket egy-egy erre szerveződő külön akció keretében publikálva versenyeztethetnek is.

 

Tudomány az interneten – portálépítés és blogolás

 

Az MTA Kémiai Kutatóközpont munkatársainak vezetésével olyan interaktív webhelyek, tematikus honlapok és publikációra alkalmas kutatói blogok elindítása és fejlesztése a program része, amely elsősorban a laikus közönség érdeklődését hívatott felkelteni. A közösségi portálok létrehozásának és az oda szánt tartalmak közkinccsé tételének fontos kritériuma, hogy a tudományos alaposság mellett  közérthetőek legyenek, így szolgálva majd a népszerűsítés célját a tudomány iránt elkötelezett laikusok számára is. A program ezen túlmenően nagy figyelmet fordít arra, hogy a létrejövő tartalmakra ráirányítsa az internetet használók figyelmét, így pedig a valós igényeknek megfelelően fejleszthessék a jövőben a létrehozott, professzionális tartalmakat.

Színes és színvonalas természettudományos folyóirat – kézzel fogható eredmények

A projekt keretében induló Kémiai Panoráma című lap esetében fokozottan érvényesül az az elv, miszerint a tudományos ismeretek hatékony átadásában a gyakorló szakemberek meghatározó szerepet játszanak. A színes, izgalmas kiadvány szerzői ilyen kutatók, akik között rövidesen a fiatal tehetségek is feltűnnek majd.

Intézeti látogatások – nyitott kapuk napja

 

A programban résztvevő fiatalok számára lehetővé válik, hogy egy-egy napra ellátogassanak olyan kutatóhelyekre, intézetekbe, laborokba, ahol személyes tapasztalatokat szerezhetnek az ott folyó munkáról, arról, hogy valójában mi minden történik, míg megszületik egy újabb tudományos eredmény. Bepillantást nyerhetnek olyan kutató bázisok munkájába is, amelyek eleddig még soha nem fogadtak külső látogatókat. A középiskolások lehetőséget kapnak arra is, hogy nyári tábori programként a Kémiai Kutatóközpontban töltsenek egy egész hetet.

Kommunikáció – folyamatos kapcsolattartás a program teljes időtartama alatt

 

A LÁNGÉSZ projekt eseményeiről, fejleményeiről, eredményeiről a tudományos média közreműködői természetesen folyamatosan hírt kapnak. Az aktualitásokról a projekt honlapján, a www.langesz.hu címen és a www.hunscan.hu portálon lehet tájékozódni. A projekt gondozói nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a média figyelmét felkeltsék, számukra közvetlenül használható médiatermékeket szolgáltassanak, vagy közreműködjenek azok létrejöttében. Ez önmagában is a projekt egyik fő üzenetét közvetíti: a tudományos eredményeket médiaképesen kell szolgáltatni a sajtó számára ahhoz, hogy a tudomány elérje a fiatalokat!

Comments are closed.